Moderné a dôležité doplnky na pracovisku, ktoré zvyšujú produktivitu zamestnancov na maximum

V podmienkach rastúcej konkurencie sa každý jeden podnikateľ snaží a musí neustále zvyšovať objem výroby, tempo práce a hľadať nové spôsoby predaja svojich výrobkov. Hlavným zdrojom pri dosahovaní potrebných ekonomických ukazovateľov je dnes hlavne zvýšenie produktivity práce, bez zníženia kvality podnikania. Ako to však dosiahnuť s neľahkými podmienkami, ktoré máte k dispozícií?

Čo znamená pojem zvýšenia produktivity práce?

Produktivita je ukazovateľ, ktorý môžete merať na základe množstva produktu vytvoreného zamestnancom za jednotku času. V hospodárskej praxi sa rozlišuje ale medzi produktivitou práce zamestnanca, podniku, jedného odvetvia alebo sociálnou produktivitou, tj súhrnnou produktivitou všetkých sektorov hospodárstva krajiny.

A len po vypočítaní produktivity práce, uvedomení si ako plodne tím pracuje za určité časové obdobie, je možné naplánovať ďalšiu prácu podniku – vypočítať odhadované objemy výroby a príjmov, či urobiť odhad nákladov. Samozrejme, ku všetkému potrebujete zdravých a vzdelaných zamestnancov, špeciálne pracovné rukavice či iné ochranné pomôcky, optimálnu klímu a primeraný odpočinok.

Možností, ako zvýšiť produktivitu práce je ale omnoho viac.

Spôsoby, ako zvýšiť produktivitu práce

Všetko závisí od vedenia firmy a toho, čo na trh prináša. Každý majiteľ si zvolí správny smer rozvoja na základe veľkosti a špecializácie výroby. Metódy a spôsoby zvyšovania produktivity práce sa preto môžu od seba líšiť. Vo všeobecnosti ale skúsení ekonómovia odporúčajú použiť nasledovné.

Automatizácia práce – znamená potrebu vybudovať kompletný a kompetentný výrobný proces, ktorý sa vyhýba prestojom, a tým dosiahnuť vyššiu produktivitu zamestnancov. Za pomoci moderných montážnych plošín či iných špičkových doplnkov a strojov by to nemal byť dnes najmenší problém.

Využívanie moderných nástrojov riadenia – znamená uplatňovanie systému akumulácie odborných znalostí, zvyšovanie zodpovednosti stredných manažérov alebo aj niektorých zamestnancov.

Vypracovanie individuálnych pracovných popisov miest – s jasne definovanými zodpovednosťami pre každého zamestnanca. Takýto dokument tiež chráni zamestnanca pred neprimeranými poplatkami v prípade výrobných chýb.

Vytváranie a zlepšovanie pohodlného a bezpečného pracovného prostredia – bolo dokázané, že v organizácii, v ktorej sa rozvíja priateľstvo, existuje vzájomná pomoc, rozvíja sa firemná kultúra, produktivita práce je potom oveľa vyššia ako v podnikoch s nestabilnou mzdou a nekonečnými konfliktnými situáciami. Zvyšovanie produktivity zamestnancov tiež priamo závisí od podmienok, spomínaného odpočinku alebo aj dobrého označenia rizikových zón bezpečnostnými lepiacimi páskami.

Motivácia – sem patria materiálne ohodnotenia formou mzdy, bonusov, úhrady cestovných nákladov, štipendií a programov odbornej prípravy, či iné.

Pod zvýšenie produktivity sa môže vo výraznej miere podpísať aj zvyšovanie lojality zamestnancov, rešpektovanie ich návrhov a odporúčaní. Nikdy však nesmie nad týmto všetkým chýbať samozrejme kontrola a monitorovanie produktivity práce.

Chod hore