ŠKOLA NIE JE VÝCHOVNÝ TÁBOR  – Nová príručka pre pedagógov 

Inšpiratívna príručka slovenskej autorky, plná učiteľských príbehov a trikov, ako vyriešiť problémové správanie  žiakov v školách. Kniha vychádza vo vydavateľstve Grada, ktoré je súčasťou vydavateľského domu GRADA  Slovakia.   Knihu tvoria skutočné príbehy učiteľov a konkrétne situácie, s ktorými   sa stretli počas svojej pedagogickej praxe. Príbehy sa týkajú   problémových a agresívnych žiakov, detí s ADHD, autizmom či s   poruchami správania. Nájdete v nej aj skúsenosti učiteľov so   vzdelávaním a s výchovou rómskych detí a detí z rodín, v ktorých   úradujú vulgarizmy, klamstvá, agresivita, alkohol a tabak. Jednotlivé   kapitoly vám ponúknu rady, ako vyriešiť problémové správanie žiakov   v školách. Z prieskumných dát autorka prináša osvedčené   odporúčania učiteľov, ktorí už niekedy čelili žiakom s problémovým   správaním. 

dátum vydania: 15. február 2023  počet strán: 288 s.  formát: 167×240  brožovaná väzba  16,99 €  Kúpite ju na tomto odkaze 

Svet odbornej literatúry 

O knihe 

Knihu napísala doc. Mgr. Mária Belešová, PhD. z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky na Pedagogickej  fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Recenzovali ju: prof. PhDr. Jiří Škoda, PhD., prof. PaedDr. Ján Danek,  CSc., a PaedDr. Erika Drgoňová, PhD. 

Autorka ju venovala všetkým, ktorí sa túžia stať učiteľmi, ale aj tým, ktorí sú učitelia na rôznych stupňoch  vzdelávania, a tiež ju venuje učiteľom, ktorí si svoje roky odpracovali za katedrou. Ako hovorí samotná autorka,  kniha nie je len odborná, ale aj poučná, motivačná, inšpiratívna, podnecujúca, v istých momentoch aj komická,  a hlavne – pravdivá. 

Tvorí ju množstvo zaujímavých teoretických poznatkov, ale čo je na nej najzaujímavejšie, táto kniha je tvorená  hlavne z príbehov konkrétnych učiteľov a konkrétnych situácií, s ktorými sa stretli počas svojej pedagogickej  praxe. Je zameraná na otázky: Kto sú problémoví žiaci a aké sú príčiny ich správania, ktorí pedagogickí zamestnanci a aké inštitúcie im na Slovensku pomáhajú, žiaci s ADHD, autizmom, s poruchami správania  neurovývinového charakteru, agresívni žiaci, žiaci, kde v rodinách úraduje alkohol a tabak, záškoláctvo,  šikanovanie, krádeže, klamstvo, vulgarizmy a drzé správanie, neúcta voči učiteľom zo strany žiakov aj rodičov,  rómske deti v škole, nespolupráca rodičov a školy. 

Na záver je celá kapitola venovaná téme: ako zvládnuť „výchovný tábor“ alebo zoznam učiteľských trikov, každú  jednu kapitolu tvoria konkrétne odporúčania 

Doc. Mgr. Mária Belešová, PhD. 

Doc. Mgr. Mária Belešová, PhD., pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity  Komenského v Bratislave. Venuje sa problematike vzdelávania detí v  predprimárnom a v mladšom školskom veku. V rámci svojej vedecko  výskumnej činnosti sa zaoberá problematikou vynárajúcej sa gramotnosti  detí a čitateľskej gramotnosti žiakov a ich miestom v edukačnom prostredí   predprimárneho a primárneho vzdelávania, ich rozvoju v podmienkach   rodinného prostredia. Bola hlavnou riešiteľkou a aj v súčasnosti je   spoluriešiteľkou viacerých výskumných projektov. Vo svojej pedagogickej   činnosti sa venuje diagnostikovaniu žiakov, pedagogickej propedeutike,  základom komunikačnej gramotnosti, teórii kultúrnej gramotnosti, teórii a   praxi primárneho vzdelávania a didaktike primárneho vzdelávania. Okrem  bohatej publikačnej činnosti odborných monografií, učebníc a vedeckých  štúdií rada píše aj neodborné texty a tvorí i náučnú poéziu pre deti.Svet odbornej literatúry 

Recenzie:  

„Ako riaditeľka základnej školy sa často stretávam s problémovým správaním žiakov a žiaľ, aj s nevhodným  správaním ich rodičov, ktorí by mali byť pre svoje deti vzorom. Kvitujem odhodlanie autorky, že poukazuje aj na  súčasný fenomén nerešpektovania učiteľovej autority a nespolupráce rodičov so školou. Na druhej strane  kvitujem záujem autorky o spracovanie samostatných odporúčaní, ktoré vychádzajú z už overenej praxe  odborníkov slovenskej i zahraničnej proveniencie, rovnako i z odporúčaní vyše dvoch stovák pedagógov, ktorí boli  súčasťou jej prieskumu. Publikácia pokrýva najaktuálnejšie problémy nielen primárneho vzdelávania, ale aj  nižšieho sekundárneho vzdelávania a mali by si ju prečítať najmä tí učitelia, ktorí boli alebo sú konfrontovaní  podobnými príbehmi, ktoré autorka uvádza.“  

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka ZŠ Ostredková, Bratislava 

„Škola je významná súčasť kultúry každej krajiny a zároveň aj základ pre ekonomickú a kultúrnu prosperitu každej  spoločnosti. Avšak učitelia v školách musia okrem každodenného vzdelávania a výchovy detí riešiť rad ďalších  problémov a ťažkostí, ktoré sú spojené so správaním, zdravotným stavom, sociálnym prostredím a ďalšími  faktormi života žiakov. Práve v tomto zameraní je spracovaný text publikácie Škola nie je výchovný tábor, ktorý  je výrazne zaujímavý a dokazujúci zložitú, náročnú a profesionálne rôznorodú prácu učiteliek a učiteľov v školách.  Autorka spracovaného textu si stanovila náročnú úlohu spojenú s predstavovaním aj druhej stránky života škôl,  ktorú verejnosť buď nepozná, alebo nevníma.  

Spracovanie textu je prejavom výraznej znalosti a orientácie autorky v riešenej problematike a publikácia po jej  vydaní by mala byť sprístupnená nielen pedagogickým zamestnancom, či odborným zamestnancom škôl, ale aj  rodičom a širšej verejnosti. Všetkým, ktorí sa zaujímajú o výchovu a vzdelávanie, prípadne o celkovú úlohu a  význam školstva v spoločnosti.“ 

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., profesor Univerzity Komenského v Bratislave 

„V poslednom čase – a to aj vďaka pandémii Covid-19 – sme svedkami výrazného nárastu výskytu sociálno patologických javov v školách. Narastá frekvencia rizikového správania žiakov, stúpa ich drzosť a agresivita,  spolupráca s rodičmi je čím ďalej náročnejšia. Je nespochybniteľné, že autorka zvolila pre svoju knihu veľmi  aktuálnu tému, ktorá sa dostáva do povedomia nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Vďaka tomu – a  predovšetkým vďaka svojmu nevšednému a originálnemu spracovaniu – si publikácia nájde široký okruh  čitateľov. Od vysokoškolských učiteľov a študentov, cez učiteľov v praxi, až po rodičov školopovinných detí.“ 

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA, dekan Pedagogickej fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Svet odbornej literatúry 

Chod hore